Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz

  • Şirketlerin Finansal Tablolarının Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Tarafından Belirlenen Standartlara (TFRS, BOBİ FRS Ve Diğer) Uygunluğu ve Doğruluğunun Denetlenmesi ve Bağımsız Denetim Raporu Hazırlanması
  • Türk Ticaret Kanunu (TTK) Kapsamında Diğer Denetim Hizmetlerinin Sunulması ve Raporlanması
  • Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında TCMB Denetimi
  • Özel Amaçlı (UFRS/TFRS) Raporlarının Hazırlanması

BOBİ FRS Kimler tarafından uygulanacak?

Bu Standart, TTK 397 maddesi çerçevesinde bağımsız denetime tâbi olmakla birlikte TFRS uygulamayan sermaye şirketlerinin kullanacakları finansal raporlama çerçevesi olarak yayımlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, KAYİK olmayanların TTK uyarınca genel kurullarına sunulacak finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak finansal raporlama çerçevesi BOBİ FRS olacaktır.

 MSUGT yürürlükten kalkıyor mu?

BOBİ FRS, KAYİK olmayanların bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının hazırlanmasında MSUGT ve KGK tarafından MSUGT’a İlave Hususlar’ın yerini alacaktır. Ancak tüm şirketlerin yasal kayıt ve defterlerinin tutulmasında VUK uyarınca öngörüldüğü üzere MSUGT ve eki hesap planının uygulanmasına hali hazırda devam edilecektir.

Ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 31/12/2018 tarihli finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanacaktır. Özel hesap dönemi bulunan işletmeler açısından ise, 1/1/2018 tarihinden sonra başlayan özel hesap dönemleri için geçerli olacaktır.

BOBİ FRS uyarınca hangi finansal tabloların hazırlanması gerekmektedir?

Hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki şekildedir:

  1.  Finansal Durum Tablosu,
  2.  Kâr veya Zarar Tablosu,
  3.  Nakit Akış Tablosu,
  4. Özkaynak Değişim Tablosu ve
  5. Önemli muhasebe  politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlar.

Bu tabloların ve dipnotların asgari içeriğine BOBİ FRS ekinde yer verilmiştir.

İlk geçiş uygulaması nasıl olacak?

Daha önce TFRS’yi uygulamayı seçmemiş şirketler açısından bu Standardı ilk kez uygulanmasında geçmiş dönem veya dönemlere ait karşılaştırmalı finansal tablolarını hazırlamasına yönelik bir muafiyet bulunmaktadır. Bu muafiyetten yararlanan işletmeler cari raporlama dönemine ait finansal tabloları ile birlikte cari raporlama döneminin başlangıcına ait Finansal Durum Tablosunu (açılış Finansal Durum Tablosunu) BOBİ FRS’ye göre hazırlayacaklar ve cari raporlama döneminin başlangıcı bu Standarda geçiş tarihi olarak dikkate alınacaktır.